Migracije stanovništva

MIGRACIJE

 

Aktivnosti:

 U ovoj oblasti Crveni krst Srbije je aktivan prema sledećim kategorijama migranata :

  • 1. Ilegalni (iregularni)  migranti smešteni u Prihvatilištu za strance
  • 2. Povratnici po sporazumima o readmisiji (Državljani Srbije kojima je ukinut status azilanata u zemljama Zapadne Evrope, i  koja se po osnovu sporazuma o readmisiji vraćaju u našu zemlju, uz pristanak ili prisilno)

 –  Ilegalni (iregularni)  migranti

 

Crveni krst redovno (na mesečnoj osnovi) posećuje ilegalne   migrante smeštene u Prihvatilištu za strance u Padinskoj Skeli, a na osnovu Protokola o saradnji sa MUP-om Srbije, kao i dalje jedino Nacionalno Društvo Crvenog krsta u regionu koje o ovim aktivnostima ima potpisani sporazum sa ingerentnim državnim organom.

Prilikom poseta Crveni krst migrantima uručuje higijenske pakete i povremeno , po potrebi odeću , a nudi i uspostavljanje izgubljenih veza sa članovima porodice putem poruka Crvenog krsta .

Crveni krst Srbije organizovao je kurs Prve pomoći za sve radnike MUP-a Srbije zaposlene u Prihvatilištu za strance. 

Tokom 2010. godine  došlo je do smanjenja broja iregularnih migranata prilikom  poseta Crvenog krsta Prihvatilištu , ali je zato protok zadržanih lica kroz prihvatilište bio brži nego  prethodnih godina , odnosno boravak do deportacije je bio kraći  .

 

Povratnici po sporazumu o readmisiji

Crveni krst Srbije je od 2005 godine probleme vezane za ovu ugroženu kategoriju u Srbiji više puta prezentirao na godišnjim sastancima Evropskog udruženja za pomoć izbeglicama –ECRE , kao i na interagencijskim sastancima koji su se održavali u zemlji .

Crveni krst Srbije učestvovao je u tom periodu i u svim projektima Ministarstva za ljudska i manjinska prava koja su se ticala povratnika .

Budući da je uloga Ministarstva za ljudska i manjinska  prava Vlade Srbije u pomoći ovoj novijoj kategoriji ugroženih praktično svedena na operativni minimum, ovo Ministarstvo se trenutno praktično bavi isključivo zagovaranjem prava povratnika po readmisiji , dok je  gotovo sve ingerencije za rešenje pitanja povratnika po Strategiji Vlade Srbije dobio  Komesarijat za izbeglice koji je otvorio 4 centra za prijem najugroženijih povratnika  i nadležan je za njihovo zbrinjavanje i reintegraciju . 

Crveni krst Srbije je član Saveta za readmisiju Vlade Srbije koji održava koordinativne sastanke predstavnika državnih organa i humanitarnih organizacija na kojima se razgovara o optimalizaciji pomoći ovoj kategoriji i predstavljaju se nova sistemska rešenja .

Crveni krst Srbije je 01. 12 . 2010. potpisao bilateralni ugovor sa Švedskim CK o realizaciji Programa pomoći za povratnike po readmisiji iz Švedske .Trajanje programa je inicijelno dogovoreno do kraja juna 2011, ali je u samom ugovoru navedena mogućnost produženja .

Po ovom ugovoru , Organizacije Crvenog krsta obezbeđivaće humanitarnu (hrana i higijena ) pomoć , kao i psiho-socijalnu podršku povratničkim porodicama u mestima njihovog povratka , budući da Crveni krst Srbije ima svoju lokalnu organizaciju u svakoj Opštini u Srbiji.

Švedski Crveni krst je obezbedio sredstva kako za nabavke potrebnih artikala , tako i za podršku lokalnim organizacijama koje će voditi brigu o ovoj ugroženoj kategoriji .

 

Međunarodna saradnja

  •  Crveni krst Srbije je član Evropskog udruženja za pomoć izbeglicama – ECRE, kao i Platforme evropskih nacionalnih društava CK/CP o izbeglicama, azilantima i migrantima – PERCO
  • Predstavnik Crvenog krsta Srbije u PERCO mreži, Dejan Ukropina, član je Upravnog odbora ove Evropske mreže.

Preuzeto sa Crvenog krsta Srbije