Podmladak i omladina

Podmladak i omladina

Crveni krst Srbije je organizacija specifična po svojoj „mreži“ i ljudskim resursima, u čijem sastavu su Crveni krst Vojvodine, Crveni krst Kosova i Metohije i 182 organizacije Crvenog krsta na teritoriji gradova i opština. Misija Nacionalnog društva je da olakšava ljudsku patnju, kroz preventivno delovanje u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, pružanje pomoći ugroženom stanovništvu, promociju humanih vrednosti, širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu. Crveni krst Srbije sve svoje programske aktivnosti i akcije prilagođava potrebama lokalne zajednice, a nosioci tih aktivnosti su kako lica profesionalno angažovana u Crvenom krstu tako i volonteri. Od ukupnog broja volontera Crvenog krsta Srbije, više od 60% su edukovani mladi volonteri.

Program Podmladak i omladina, odnosno rad sa decom i mladima, datira u Međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca od 1925. god. Program – Podmladak i omladina obuhvata rad sa decom do 15 godina odnosno sa mladima uzrasta od 15 do 28 godina starosti.

Program Podmladak i omladina se prožima sa svim ostalim programima Crvenog krstu, jer mladi su ciljna grupa naše Organizacije ali i nosioci i realizatori različitih programskih aktivnosti i akcija Crvenog krsta. Crveni krst poklanja puno pažnje edukaciji mladih volontera. Kako bi mladi iz različitih organizacija Crvenog krsta imali približno ista znanja, te kao ljudski resurs Organizacije raspolagali sličnim veštinama, Crveni krst Srbije teži ka standardizaciji i u oblasti edukacije volontera, što je postignuto uspostavljanjem Jedinstvenog sistema obuke.

Jedinstven sistem obuke podrazumeva stepenovanu edukaciju volontera Crvenog krsta. Ovakav vid obuke za sada se odnosi isključivo na edukaciju podmlatka i omladine Crvenog krsta, sa težnjom da ovakvim seminarima budu obuhvaćeni i volonteri Crvenog krsta stariji od 28 godina. Veliki broj ovih obuka se realizuje u letnjem periodu

Jedinstven sistem obuke baziran je na aktivnom učešću polaznika seminara, na interaktivnom radu u manjim grupama i vršnjačkoj edukaciji. Ovakav pristup u radu sa volonterima omogućava da Crveni krst ima motivisane i osposobljene ljudske resurse koji su u stanju da kvalitetno i blagovremeno odgovore na potrebe korisnika Crvenog krsta odnosno društvene zajednice.

Crveni krst je spreman na saradnju i negovanje partnerskih odnosa sa državnim i nevladinim organizacijama, a u skladu sa Misijom i Osnovnim principima Crvenog krsta. Crveni krst ima dobru saradnju i sa školama, zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalni rad, lokalnom samoupravom, MUP-om.

Uz angažovanje edukovanih mladih volontera, Crveni krst realizuje različite programske aktivnosti i akcije u osnovnim i srednjim školama. Aktivnosti koje se realizuju u školama odnose se na prevenciju u oblasti zdravlja, promociju humanih vrednosti, obuke prve pomoći i realističkog prikaza povreda i obolenja, takmičenja i kvizovi „Šta znaš o Crvenom krstu?“ i „Šta znaš o zdravlju?“.

Strategijom našeg Nacionalnog društva- Zdravlje i briga o ljudima je definisano kao jedan od prioriteta u funkcionisanju Crvenog krsta. Stoga je Crveni krst dosledan u organizovanju velikog broja edukacija za decu i mlade, koje tretiraju zdravstvenu problematiku.

Prevencija bolesti zavisnosti i HIV i PPI (polno prenosive infekcije) su oblasti su kojima se bave sve organizacije Crvenog krsta, zahvaljujući i velikom broju naših saradnika, koji su zdravstveni radnici, kao i omladini edukovanoj za oblast HIV/side i druge zdravstvene teme. Edukacija edukatora i vršnjačka edukacija su najbolji način preventivnog delovanja kada imamo u vidu mlade kao ciljnu grupu. Crveni krst Srbije u realizaciju ovih seminara pored mladih edukatora i zdravstvenih radnika uključuje i osobe koje žive sa HIV-om. Puno pažnje na seminaru se posvećuje socijalnom aspektu navedene problematike a posebno problemu diskriminacije lica obolelih ili inficiranih HIV-om ali i članova njihove porodice. Crveni krst Srbije ima i svoj predstavnika u Komisisiji za HIV Vlade Republike Srbije.

Sve aktivnosti u Crvenom krstu i sve edukacije koje realizuje Crveni krst stavljaju akcenat na promociju humanih vrednosti – toleranciju, lični i kulturni identitet i poštovanje različitosti, rodnu jednakost, borbu protiv diskriminacije i stigmatizacije. Od februara meseca 2007. godine, uz podršku Španskog Crvenog krsta, Vlade Šanije i Međunarodne federacije Crvenog krsta Crveni krst Srbije realizuje projekat „Promocija humanih vrednosti“. Sa realizacijom projekta je krenulo dvanaest organizacija Crvenog krsta da bi se u proteklom periodu u realizaciju projektnih aktivnosti uključilo još četrdeset organizacija Crvenog krsta u gradovimai opštinama na teritoriji Republike Srvije. Tokom 2008, 2009 i 2010 god. doplatna markica u okviru Nedelje Crvenog krsta, od 8-15. maja, posvećena je sada već programu „Promocija humanih vrednosti“. Značaj Programa je prepoznat i od strane Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije, kao resornog ministarstva Crvenog krsta Srbije, kao i od Švajcarske agencije za razvoj i saradnju koja finasijski podržava realizaciju programa u 12 sredina na teritoriji Republike Srbije. Program je izuzetno prihvaćen od strane dece, prosvetnih radnika, edukovanih mladih volontera Crvenog krsta i menadžmenta škola. Crveni krst Srbije je za potrebe programa „Promocija humanih vrednosti kreirao i adekvatan edukativni materijal kako za korisnike tako i za nosioce Programa, i to priručnik „Promocija humanih vrednosti“, edukativni kalendar „Za dobrotu svaki dan je dobar dan“ i radne sveske „Klikni bezbedno“, „Svi isti a svi različiti“ i „Dečja prava“. Radne sveske i ostali navedeni edukativni materijal tretira teme Programa a to su: toleranicija, lični i kulturni indentitet ipoštovanje razlika, nenasilno rešavanje konflikta, prevencija stigmatizacije i diskriminacije, rodna ravnopravnost, prevencija nasilja putem elektronskih medija i dečja prava.

Mladi su uključeni u realizaciju i različitih akcija i kampanja kao što su: Trka „Za srećnije detinjstvo“, Bezbednost dece u saobraćaju, Drug drugu, Svetski dan borbe protiv side, kviz „Šta znam o Crvenom krstu?“ i druge.

Preuzeto sa Crvenog krsta Srbije