Difuzija

Difuzija

Širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu i Osnovnim principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (difuzija) spada u aktivnosti kojima se tradicionalno posvećuje velika pažnja u Crvenom krstu Srbije pa samimi tim i u Crvenom krstu Šid.

Difuzija međunarodnog humanitarnog prava i Osnovnih principa Međunarodnog pokreta je Statutom Međunarodnog pokreta predviđena kao obaveza svakog nacionalnog društva. Sa druge strane, Crvenom krstu Srbije, a samim tim i Crvenom krstu Šid kao njegovom sastavnom delu i kao pomoćnom organu nadležnih vlasti u humanitarnoj oblasti, poverena je obaveza i ovlašćenje da širi znanje o međunarodnom humanitarnom pravu.

Da bi se što kvalitetnije sprovodio ovaj program kontinuirano se radi na obuci novih difuzera i njihovom osposobljavanju za kvalitetno sprovođenje programa.