Istorijat znaka Crvenog krsta

– 1863. Na međunarodnoj konferenciji, u Ženevi, usvaja se znak CRVENOG KRSTA NA BELOM POLJU, kao znak obeležavanja društava za pružanje pomoći ranjenim vojnicima (buduća nacionalna društva CK/CP.)

Znak
– 1864. Usvojena Prva Ženevska konvencija: Crveni krst na belom polju zvanično je priznat kao znak obeležavanja sanitetskih službi oružanih snaga.
Mesec

– 1876. Prvo korišćenje crvenog polumeseca (U Rusko-Turskom ratu i Hercegovačkom ustanku, Otomansko carstvo odlučuje da koristi crveni polumesec na belom polju, umesto crvenog krsta.) Diplomatska konferencija 1906., na kojoj se revidira Ženevska konvencija, ne prihvata zahtev za korišćenje crvenog polumeseca.

Istorijat Znak

– 1929. Revizija Ženevske konvencije:
CRVENI POLUMESEC – Muslimanske zemlje
CRVENI LAV I SUNCE – Persija

– 1949. Diplomatska konferencija – Ženevske konvencije – potvrda da se tri postojeća priznata znaka, koriste kao zaštitni znaci vojnih sanitetskih službi.

– 1965. XX Međunarodna konferencija

Pravila o korišćenju znaka u nacionalnim društvima.

– 1980. Islamska Republika Iran usvaja znak polumeseca umesto znaka Crvenog lava i sunca.

– 1997. Diskusije o usvajanju novog znaka.

UPOTREBA ZNAKA

ZAŠTITNA UPOTREBA 

Osnovna upotreba. U vreme sukoba, predstavlja vidljivu oznaku zaštite koju pružaju Ženevske konvencije.

INDIKATIVNA UPOTREBA

Pripadnost pokretu. Prvenstveno u miru, pokazuje da su osoba ili predmet povezani sa Međunarodnim pokretom CK i CP.

OSNOVNA PRAVILA

– Uvek crvene boje
– Uvek na beloj podlozi
– Uvek četiri jednaka kraka
ZAŠTITNA UPOTREBA

MAKSIMALNE VELIČINE 

– Bez dodatnih natpisa
– Vidljiv sa kopna, mora i iz vazduha:
– na bočnim stranama objekata i vozila
– na krovovima i ravnim površinama objekata i vozila
– Sanitetsko osoblje
– znak na traci sa vodootpornim žigom
– na nadlaktici leve ruke
– uz legitimaciju sanitetskog osoblja

KO IMA PRAVO DA KORISTI ZNAK ZAŠTITE? 

– Sanitetske službe i versko osoblje oružanih snaga

– MEDICINSKE USTANOVE (bolnice, stanice prve pomoći…) prevozna sredstva nacionalnih društava čija je medicinska namena unapred određena

– Nacionalna društva zakonski ovlašćena od strane svojih vlada da pomažu sanitetskoj službi oružanih snaga
– Civilne bolnice i zdravstvene jedinice priznate i ovlašćene da koriste znak

INDIKATIVNA UPOTREBA 

– MALIH DIMENZIJA
– PRAĆEN IMENOM ILI INICIJALIMA NACIONALNIH DRUŠTAVA
– PODSEĆA DA OVE INSTITUCIJE RADE U SKLADU SA OSNOVNIM PRINCIPIMA POKRETA I DA USLUGE PRUŽAJU DOBROVOLJNO
KORIŠĆENJE ZNAKA U POKRETU CK i CP

MKCK i Međunarodna Federacija društava CK i CP
u skladu sa Ženevskim konvencijama koriste znak u svako doba (u miru i u oružanim sukobima) bez ograničenja.

NACIONALNA DRUŠTVA 

Ženevske konvencije, Dopunski protokoli, Pravilnik o upotrebi znaka, Nacionalno zakonodavstvo
Korišćenje znaka od strane trećih lica

U skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, i uz izričito odobrenje nacionalnog društva, znak se može koristiti u doba mira za označavanje prevoznih sredstava koja služe kao ambulantna kola i za obeležavanje stanica za pomoć isključivo namenjenih da ukazuju besplatnu negu ranjenicima i bolesnicima. U skladu sa pravilima i ovlašćenjima!

ZLOUPOTREBA ZNAKA 

Svaka upotreba koja nije izričito dozvoljena Ženevskim konvencijama i njihovim Dopunskim protokolima predstavlja zloupotrebu znaka.

ZLOUPOTREBA ZNAKA 

IMITACIJE, svi znaci koji mogu da dovedu do zabune zbog svoje sličnosti sa znakom crvenog krsta ili crvenog polumeseca.

ZLOUPOTREBA ZNAKA  – UZURPACIJE

– Upotreba znaka od strane neovlašćenih tela ili pojedinaca (trgovačka preduzeća, NGO, privatni lekari,
privatne apoteke…)

– Upotreba znaka od strane lica koja na to imaju prava ali znak koriste u svrhe koje nisu u skladu sa osnovnim principima Pokreta (osoba ovlašćena da ističe znak koristi ga u svom slobodnom vremenu da lakše prelazi granicu).

TEŠKE ZLOUPOTREBE ZNAKA (PERFIDIJA) 

Upotreba znaka crvenog krsta ili crvenog polumeseca za vreme rata u cilju zaštite naoružanih boraca ili ratne opreme (na primer vozilo hitne pomoći ili helikopter označen crvenim krstom koji prevoze naoružane borce; Skladište municije prikriveno zastavama crvenog krsta) smatra se ratnim zločinom.