Priprema za nesreće i delovanje u nesrećama

Priprema za nesreće i delovanje u nesrećama

Uprkos naporima da se ublaže rizici od prirodnih događaja i onih koje izaziva sam čovek, možemo očekivati da će se učestalost raznovrsnih nesreća povećavati kako u svetu, tako i kod nas u tom pogledu, većem stradanju su ugroženije slabije razvijene zemlje. Statistički podaci po vrstama i učestalosti prirodnih i drugih nesreća na tlu naše zemlje, ukazuju na veliki broj stradalih, povređenih, izbeglih i raseljenih lica, zatim poplavljenih, porušenih stambenih i privrednih objekata, saobraćajnica i druge infrastrukture.

Prirodne nesreće i oružani sukobi su razarali materijalna dobra, izazivali stradanja i patnju stanovništva, ali su u isto vreme pozitivno uticali na motivisanje volontera za rad u Organizaciji Crvenog krsta.

Na osnovu Zakona o poveravanju javnih ovlašćenja Nacionalnom društvu od 1997.godine, Crveni krst je vodeća Organizacija nadležna za obuku najšire populacije u ukazivanju prve pomoći, nege povređenih i obolelih, u motivisanju građana za dobrovoljno davalaštvo krvi i sprovođenje poslova Službe traženja. U okviru svog mandata, kao dopunu uloge Vlade vodi doodatnu brigu o najugroženijim izbeglim i raseljenim licima i o jednom delu građana u stanju socijalne potrebre.

U prethodnom periodu osposobljeno je preko 200 instruktora i preko 500 predavača prve pomoći, oko 100 instruktora kućne nege povređenih i obolelih, 25 predavača Službe traženja, 25 difuzera Ženevskih konvencija, mnogobrojni timovi za psiho-socijalnu podršku, 106 volontera za pomoć na planinama, blizu 350 spasilaca na vodi, opremljeno je 13 regionalnih magacina za prijem i distribuciju humanitarne pomoći. Polazeći od politike Međunarodne Federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, usvojena na XII zasedanju Generalne skupštine 26.oktobra 1999.godine, spremnost da se nesreće predvide, i gde je to moguće spreče, da se smanji njihov efekat, kao i da se adekvatno odgovori na nesreću i ublaže njene posledice na svim nivoima, prvorazredni je zadatak kako međunarodne Federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca tako i našeg Nacionalnog društva.

Na osnovu plana akcije Organizacionog razvoja Nacionalnog društva sačinjen je Projekat za delovanje u nesrećama. Ovaj dokument obuhvata planiranje upotrebe ljudskih resursa i opreme kojom raspolaže Nacionalno društvo u odgovoru na nesreće i samostalno ili kao učesnik u akcijama drugih struktura u državi koji su pozvani da odgovore na nesreće, koje možemo svrstati kao:

– Prirodne nesreće (zemljotresi, poplave i bujice, olujni vetrovi, pošari, odroni, snežne padavine i dr.)

– Saobraćajne nesreće većih razmera

– Ratna razaranja i druge krizne situacije (u zemlji, susednim zemljama, migracije većih razmera)

Za pružanje adekvatne pomoći žrtvama nesreće, neophodno je pre svega iomati adekvatnu procenu koja mora da obuhvati sve elemente na osnovu kojih se angažuju najoptimalniji ljudski materijalni resursi u što je moguće kraćem vremenu. U zavisnosti od karaktera, razmera i posledica nesreća uključuju se adekvatni operativni nivoi za odgovor na nesreće koji su organizovani na sledeći način:

– Prvi operativni nivo – (lokalni – opštinski nivo) treba da bude osposobljen da deluje bez pomoći viših nivoa u prvih 4-6 sati nakon događanja nesreće, a njihova nadležnost se ograničava područjem opštine na kojoj su organizovani.

– Drugi operativni nivo – (okružni – regionalni nivo) ima zadatak da podrži i pomogne opštinskom nivou angažovanjem ljudstva i dopunske promene u toku naredna 72 sata. Nadležnost je po pravilu ograničena na teritoriji okruga – regiona, a u slučaju potrebe mogu se angažovati i na teritoriji susednih regiona.

– Treći operativni nivo – (republički i pokrajinski) podržava predhodna dva nivoa ljudstvom i dopunskom opremom u narednih mesec dana, brine o organizovanosti i funkcionisanju nacionalnog plana. Zona odgovornosti je teritorija pokrajine i proširuje se u zavisnosti od konkretnih potreba u regionu.

– Četvrti operativni nivo – (nacionalni) interveniše najsavremenijom opremom i ljudstvom. Vrhunska obučenost, opremljenost i mobilnost ovog nivoa omogućuje angažovanje na čitavoj teritoriji Republike Srbije, a po potrebi može ponuditi pomoć i drugim nacionalnim društvima.

Komisija za delovanje u nesrećama Crvenog krsta Srbije ima zadatak da obezbedi realizaciju Plana Nacionalnog društva u oblasti priprema za delovanje u nesrećama i realizaciju Plana odgovor na nesreću preko Operativnog tima za rukovođenje akcijama odgovora na nesreće. Pored ovih zadataka Komisija treba da zauzima stavove i da daje predloge u cilju najoptimalnije organizacije za adekvatno i blagovremeno reagovanje na nesreću.

Preuzeto sa Crvenog krsta Srbije