REACH OUT projekat

EU Projekat

  “REActing to sexual and gender-based violence against migrants and refugees through Coordinated Help, Advocacy and OUTreach actions —”

Sufinansira Evropska unija kroz Rights, Equality and Citizenship program

 Šid 13.5.2021

Projekat „REACH OUT“ odobren je za bespovratna sredstva u iznosu od 983,206.95 EUR od Evropske unije u okviru Rights, Equality and Citizenship programa putem konkursa „DG JUST “. Nosilac projekta je MdM Belgium, iz Brisela. Projektno partnerstvo obuhvata 4 evropske države (Belgija, Nemačka, Holandija i Srbija). Partneri na projektu su:

  • MdM Germany – iz Nemačke,
  • MdM Netherlands- u Holandiji,
  • Crveni krst Šid – iz Srbije

Projekat je počeo 2. decembra 2019. i trajaće 19 meseci.   

Glavni cilj projekta je da se izbeglice i migranti  (žene, deca, maloletnici bez pratnje, muškarci/dečaci) koji se suočavaju sa nasiljem ojačaju u pristupanju ljudskim pravim u svojim ciljanim regionima; Belgija, Holandija, Nemačka i Republika Srbija. Projekat će rezultirati razvijenm/poboljšanim protokolima / smernicama u vezi sa nasiljem nad populacijom migranata, ojačanim kapacitetima, poboljšanim akcijama zastupanja prava; a žene, deca, maloletna lica i muškarci koji pripadaju grupi migranata/izbeglica će biti informisani o svojim pravima i pristupu podršci žrtvama nasilja.

Migranti/izbeglice se suočavaju ili su pod velikim rizikom rodno zasnovanog nasilja, ipak im nedostaje podrške i nisu svesni svojih prava. Štaviše, jezičke/kulturološke barijere, nedostatak koordinacije i kapaciteta, strah od osude i apatija profesionalaca prema preživelima rodno zasnovanog nasilja sprečava identifikaciju/prijavljivanje istog.

Specifični ciljevi su da se ojača koordinacija između svog osoblja koji pružaju podršku migrantima i izbeglicama u identifikovanju i tretiranju rodno zasnovanog nasilja i da se isti integrišu u lokalne sisteme preživelih rodno zasnovanog nasilja. ; da se ojačaju kapaciteti predstavnika civilnog sektora, pravne zajednice i pružaoca zdravstvenih usluga migrantima i izbeglicama koji se suočavaju sa rodno zasnovanim nasiljem ; da se podigne svest, edukuje i osnaži pristup podršci uslugama podrške/tretmana koje pružaju javne ustanove i NGO sektor za migrante i izbeglice koji se suočavaju sa rodno zasnovanim nasiljem  i da se ove teme uključe u postojeće strategije i lokalna dokumenta.

Aktivnosti projekta uključuju koordinaciju zainteresovanih strana, prilagođavanje protokola, studijske posete, kampanje, trening profesionalana (+ medijatora) i pristup migrantima/izbeglicama da prepoznaju rodno zasnovano nasilje. Direktni korisnici su 3500 migranata/izbeglica, 890 profesionalaca/pružaoca usluga (uključujući lica iz MdMa, zdravstvene radnike, volontere, medijatore itd.). Indirektni korisnici su 60.000 migranata/izbeglica, 120 lokalnih vlasti, 500 NVO , 100 000 građana. Ishodi su rezultati izveštaja, 8 protokola/smernica, 14 sastanaka koordinacionog tima, 5 studijskij putovanja, 239 treniranih profesionalaca, 28 radionica,  40 savetodavnih sesija, 3 izveštaja sa terena, 1 smernice za komunikaciju sa zajednicom, 1 film i 9 prezentacija.

Za više informacija o “REACH OUT”, kontaktirajte::

JOVANA VUKSAN, sekretar Crvenog krsta Šid

Crveni krst Šid

Adresa:Cara Lazara 10, 22240 Šid

Tel. 022/712 310

e mail: jovana@cksid.org.rs

 

Izjava o odricanju odgovornosti:

Podrška Evropske komisije izradi ove publikacije ne predstavlja podršku sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za upotrebu sadržanih informacija.